I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) och allmänna råd offentliggör Hälsinglands Sparbank org.nr 587500-7196 periodisk information om kapitaltäckning och riskhantering.

Föreskrifterna innehåller bestämmelser om tillsynskrav som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012.