Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet
Samhällsengagemang

Våra riktlinjer för sponsring & bidrag

Samhällsansvar är en bärande del i vår affärsidé sedan banken bildades för över 170 år sedan. Därför är samhällsansvar det övergripande och viktigaste kriteriet för sponsring och bidrag från oss.

Sponsring

Hälsinglands Sparbank ska

 • Sponsra breda och folkliga verksamheter där vi via föreningar, organisationer och förbund når många människor i vårt verksamhetsområde
 • Följa bankens och samhällets värderingar i sponsorverksamheten
 • Sträva efter balans i sponsorverksamheten mellan idrott, kultur och samhälle
 • Mäta och följa upp all sponsorverksamhet
 • Sträva efter ungdomsprofil i våra sponsoravtal
 • Fokusera resurserna till få avtal
 • Alltid skriva avtal

Hälsinglands Sparbank ska undvika

 • Sponsoravtal som inte ger utrymme för gemensamma affärer
 • Att sponsra enskilda individer med undantag för elitnivå
 • Att sponsra extrema verksamheter som strider mot etik, moral, miljö eller bankens värderingar
 • Att sponsra riskfyllda verksamheter
 • Politiska och religiösa organisationer
 • Projekt som inte är miljövänligt och långsiktigt hållbara
 • Projekt där vi inte har tid eller resurser att utnyttja möjligheterna
 • Projekt där värdet av våra rättigheter är för lågt i relation till investeringen
 • Projekt där personliga intresset går före bankens

Bidrag

Våra bidrag går till

 • Nyskapande och framtidsinriktade satsningar
 • Näringsliv och arbetsmarknad
 • Ungdomsverksamhet
 • Kultur
 • Utbildning och ledarskap
 • Idrott
som bedöms vara av väsentlig betydelse för samhällsutvecklingen inom bankens verksamhetsområden, dvs Hudiksvalls, Ljusdals, Nordanstigs och Sundsvalls kommuner.
Vi prioriterar projekt som
 • är tidsbegränsade och har tydliga mål
 • där uppföljning och återkoppling kan göras
 • där sökanden gör en betydande egen insats
 • som ger Hälsinglands Sparbank goodwill

Vi bidrar inte till projekt som

 • som obligatoriskt finansieras av staten, kommuner eller landsting
 • till underhåll eller löpande driftskostnader för anläggningar, fastigheter eller maskiner
 • där stöd kan påverka konkurrensförutsättningarna
 • som är skadliga för miljön
 • som strider mot bankens värderingar avseende etik, moral och miljö
 • inköp av profil-, match eller klubbkläder